داستان های موفقیت فیروزه ای

در پس هر موفقیتی داستانی است...

همه ما رهروان راه موفقیت هستیم. در این باره، دوست داریم هر تجربه و فرمولی را کشف و استفاده کنیم. اما مشکلی که در این میانه وجود دارد، این است که غالب فرمول ها، خارج از فضا و موقعیت کشورمان ارائه شده اند.

چرا نباید تجربه هایی که یک ایرانی، در همین سال ها و در کشور خودمان به دست آورده است را منتقل کنیم؟

با چنین ایده ای بود که این صفحه شکل گرفت. شاید هر کدام از این تجربه ها، بتواند مسیر موفقیتی شما را اصلاح کند؛ پس، به چشم یک تجربه فیروزه ای به آن نگاه کنید...

 

- این صفحه توسط شما فیروزه ای های عزیز و داستان های موفقیت شما پر بار می شود، منتظر داستان های موفقیت شما هستیم... داستان های موفقیت خود را به آدرس ایمیل ​زیر ارسال کنید: کلاب سنتر پرشین وی:

clubcenter@persianway.ir​

Success Story