ضوابط لازم سبد فروش
ضوابط لازم جهت قرارگرفتن کالا در سبد فروش شرکتهای بازاریابی شبکه ای

​در اجرای تبصره ماده (9) آیین‌ نامه تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی، تمامی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای موظفند ظرف مدت سه روز کاری قبل از درج مشخصات کالاهای مورد عرضه بر روی وب‌ سایت خود مطابق ماده (27) آیین‌ نامه مذکور، مدارک آن را به شرح زیر به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 15 آیین‌نامه ارسال نمایند:
1. کاتالوگ محصولات پرمصرف مطابق تعریف مقرر در بند (و) ماده (1) آیین‌ نامه اجرایی؛
2. مجوز تولید یا قرارداد نمایندگی فروش با تولیدکننده داخلی و یا خارجی؛
1.2- قرارداد با تولیدکننده خارجی و یا نماینده وی باید ممهور به مهر اتاق بازرگانی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ باشد؛
2.2- متن قرارداد باید حاوی شرح کامل کالا، نام تجاری و تعهد تولید کننده و یا وارد کننده مبنی بر رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری کالاها باشد؛
3. جدول برآورد هزینه کالاهای تولیدی و وارداتی شرکت؛
4. پروانه ورود کالا (برگ سبز گمرکی) برای کالاهای وارداتی؛
5. تعهد مبنی بر پذیرش تبعات ناشی از عدم رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی شرکت .