محتوا
ماده 53 – هیأت ‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
‌الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت) 
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
پ - وزیر کشور 
‌ت - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
‌ث - وزیر دادگستری 
‌ج - وزیر امور اقتصادی و دارایی 
‌چ - رئیس شورای عالی استان‌ها 
خ - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
د - هیأت‌ رئیسه اتاق اصناف ایران 
ذ - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 
ر - دبیرکل اتاق تعاون ایران 
ز - نماینده بسیج اصناف کشور 
ژ - دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی 

تبصره‌ 1 ـ جلسات‌ هیات ‌عالی‌ نظارت‌ با حضور اکثریت‌ نسبی‌ اعضا رسمیت‌ می‌یابد.

تبصره‌ 2 ـ وزیران‌ دیگر، براساس‌ دستور جلسه‌، با داشتن‌ حق‌ رأی‌ در جلسات ‌حضور خواهند یافت‌.

تبصره‌ 3 ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ می‌تواند از افراد ذی‌صلاح‌ و صاحب‌ نظر برای ‌حضور بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی‌ در جلسات‌ خود دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد.

ماده‌ 54 ـ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ دارای‌ دبیرخانه‌ ای‌ است‌ که‌ در وزارت ‌بازرگانی‌ مستقر است‌. 
دبیرخانه‌، بازوی‌ اجرایی‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ به ‌شمار می آید و علاوه ‌بر هماهنگ‌ کردن‌ امور، وظایف‌ تهیه‌ و تدوین‌ مکتوبات‌ مورد نیاز جهت‌ تصویب‌ هیأت‌ و ارایه ‌پیشنهاد را برعهده‌ دارد. 
تشکیلات‌ اداری‌ و امور مالی‌ و نحوه‌ اداره‌ دبیرخانه‌ به ‌موجب ‌آیین‌ نامه ‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده‌ 55 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ هیأت‌ عالی‌ نظارت‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ‌ها یا اتاق های اصناف 
ب‌ ـ ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیأت ‌رئیسه‌ اتحادیه ‌ها یا اتاق اصناف شهرستان ها به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ نظارت‌.
ج‌ ـ ابطال‌ انتخابات‌ یا عزل‌ هیأت‌ رئیسه‌ اتاق اصناف‌ کشور.
د ـ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ بین‌ کمیسیون‌ نظارت‌ و اتاق اصناف یا اتاق اصناف کشور.
هـ ـ تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر چگونگی‌ صدور پروانه‌ کسب‌ در سطح‌ کشور.
و ـ تعیین‌ دستورالعمل‌ نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین ‌کمیسیون های‌ نظارت‌، اتحادیه‌ ها و اتاق اصناف کشور و اتاق اصناف‌ کشور و نظارت‌ بر فعالیت‌ آنها در حدود مفاد این‌ قانون‌.
ز ـ ارایه‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ مناسب‌ برای‌ صدور کالاها و خدمات‌ واحد های‌ صنفی‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ کشور.
ح - بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور 
ط - تهیه و تصویب دستور‌العمل ‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی 

ماده 56 - هیأت‌ عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون ‌های نظارت مراکز استان‌ ها تفویض کند.