فصل‌ پنجم‌ ـ اتاق اصناف کشور
ماده41 - به‌ منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق ‌اصناف ‌ایران در تهران تشکیل می‌شود.
 این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیر تجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است. 

ماده 42 - اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان‌ های کشور است. 
تعداد نمایندگان اتاق های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان‌ های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت معرفی می‌گردند.
 تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان ها حداکثر ده نفر می ‌باشد. 

تبصره‌ 1 ـ نیمی‌ از نمایندگان‌ در هر مورد همواره‌ از صنوف‌ تولیدی‌ ـ خدمات‌ فنی ‌و نیم‌ دیگر از صنوف‌ توزیعی‌ ـ خدماتی‌ خواهند بود. 

تبصره 2 – هزینه ‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین ‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعیین می ‌شود و به ‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره 3 - رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

تبصره 4 - هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌ های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ماده43 - هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی خدمات فنی و سه‌ نفر از صنوف توزیعی خدماتی است که با رأی‌ مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. 
نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت ‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌شود.

تبصره‌ 1ـ  مدت‌ مسئولیت‌ هیأت‌ رئیسه‌ اتاق اصناف ایران نمی‌تواند بیش‌ از مدت‌ باقیمانده‌ از عضویت‌ آنها در هیات‌ رئیسه‌ اتاق اصناف باشد. 
با پایان‌ یافتن ‌مدت‌ مسئولیت‌ هر عضو، عضو دیگری‌ با رعایت‌ مفاد همین‌ ماده‌ جایگزین‌ خواهد شد.

متن الحاقی به صدر تبصره (۲) اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌ رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف ایران یا اتاق اصناف‌ شهرستان را دارا باشند.
 
تبصره‌ 2 ـ نحوه‌ بررسی‌ صلاحیت‌ و برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ رییسه اتاق اصناف کشور به ‌موجب‌ آیین ‌نامه ‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ پیشنهاد اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه‌ و به‌ تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده 44 - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه ‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌ های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌ طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود. 

ماده 45 - وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌ شرح زیر است: 
۱ - ابلاغ دستور‌العمل‌ های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت ‌عالی نظارت به اتاق های اصناف شهرستان‌ها 
۲ - ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرائی 
۳ - ساماندهی امور مرتبط  با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار 
۴ - تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌ عالی نظارت 
۵ - تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت جهت 
رسیدگی و تصویب در هیأت ‌عالی نظارت 
۶ - نظارت  بر عملکرد اتاق های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحد های صنفی 
۷ - سایر امور محوله از سوی هیأت ‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهار چوب این قانون 

تبصره1 - اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق های اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفویض کند.

تبصره2 - دستور‌العمل ‌های موضوع این ماده باید به‌گونه ‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌ عالی نظارت، کمیسیون‌ های نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف مراکز استان‌ ها و شهرستان‌ ها نشود.
 
تبصره3 - رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌ وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد. 

تبصره4 - اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌ های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه ‌های آن صنف در سراسر کشور را تشکیل دهد.

ماده‌ 46 ـ شیوه‌ اداره‌، مصارف‌ وجوه‌ اتاق اصناف ایران و باز پرداخت ‌هزینه ‌های‌ قابل‌ قبول‌ ناشی‌ از عضویت‌ اعضا در شورا، به ‌موجب‌ آیین ‌نامه ‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ دبیرخانه‌ هیات ‌عالی‌ نظارت‌ و با نظر خواهی‌ از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه‌ و به ‌تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ خواهد رسید.

ماده۴۷ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: 
۱ - سه ‌درصد (۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ ها 
۲ - وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیر موظف 
۳ – کمک های داوطلبانه و بلاعوض مردمی 
۴ - وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌ منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ ها و افراد صنفی 
۵ - درآمد موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون 
تبصره میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌ نامه ‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.