قوانین تجارت الکترونیک

آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی  
  
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/10/9 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع نامه شماره 18993/1 مورخ 1383/9/25 وزارت بازرگانی و به استناد بند ”الف“ ماده (79) قانون تجارت لکترونیکی مصوب 1382 تصویب نمود: 


ماده1- مصرف کننده در موارد زیر به علت شرایط خاص کالا و خدمات، فاقد حق انصراف به شرح مندرج در بند ”د“ ماده (38) قانون تجارت الکترونیکی خواهد بود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق نمایند:   

الف) در مورد خدمات، درصورتی که با توافق مصرف کننده ارایه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.  

 ب) ‌ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مورد مصرف روزانه دارند. 

 ج‌) کالا یا خدماتی که قیمت آنها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین  میشود و خارج از اختیار تأمین کننده است.  

  د) کالاهای ساخته شده با مشخصات فردی  مصرف کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا اینکه به دلیل طبیعت آنها نمی توانند بازپس داده شوند و یا اینکه به  سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.  

  و) نوارهای صوتی و تصویری و نرم افزارهای رایانه ای بسته بندی شده که به وسیله مصرف کننده باز شده باشند.  

  ه) روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.  


 
تبصره ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات مندرج در بند ”ج“ این ماده را تهیه و ضمن نگهداری اطلاعات به صورت روزآمد، از طریق شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و پایگاه اطلاع رسانی سازمان یادشده به آگاهی عموم برساند.  

 

ماده2- خدمات مالی زیر، موضوع بند ”الف“ ماده (42) قانون تجارت الکترونیکی خارج از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده می باشد:  

      الف ـ خدمات مربوط به سرمایه گذاری        ب ـ خدمات بیمه ای        ج ـ خدمات سایر مؤسسات مالی و اعتباری   

 

محمدرضا عارف  
 معاون اول رئیس جمهور