قوانین نظام صنفی کشور
قانون نظام صنفی در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از آن تاریخ هیچ گونه تغییر و بازنگری در آن صورت نگرفته بود؛ تا اینکه در تاریخ 92/6/12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی در 96 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 

قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 1392/6/12 مجلس شورای اسلامی

فصل اول - تعاریف

فصل دوم - فرد صنفی

فصل سوم - اتحادیه‌ها

فصل‌ چهارم‌ ـ اتاق اصناف

فصل‌ پنجم‌ ـ اتاق اصناف کشور

فصل‌ ششم‌ ـ کمیسیون‌ نظارت‌

فصل‌ هفتم‌ ـ هیات‌ عالی‌ نظارت‌

فصل‌ هشتم‌ ـ تخلفات‌ و جریمه‌ ها

فصل‌ نهم‌ ـ سایر مقررات‌