مجوزها

 

 

هر کارو کسبی که در حوزه بازاریابی شبکه ای چند سطحی (MLM) در ایران راه اندازی گردد، می بایست شرکت های این حوزه مجوزهای لازم برای آن را از طرف " وزارت صنعت، معدن و تجارت" کسب نماید.

مراحل صدور پروانه کسب شرکت های بازاریابی شبکه ای در فضای مجازی عبارتند از:

- مراجعه متقاضی (شخص حقوقی) پروانه کسب به سامانه اصناف به نشانی:

www.iranianasnaf.ir و ثبت درخواست اولیه همراه با اطلاعات هویتی

- فهرست محصولات و طرح درآمدی در سایت

- بررسی و ارائه پاسخ به متقاضی توسط اتحادیه حداکثردر مدت 15 روز از ثبت در خواست

- بعد از بررسی و تایید تقاضای اولیه توسط اتحادیه مدارک ماده (7) آیین نامه می بایست ظرف مدت 3 ماه در سامانه اصناف بارگذاری شوند

- اتحادیه به طور همزمان نسبت به استعلام مدارک مبادرت می نماید

- ثبت شرکت به صورت سهامی خاص با موضوع بازاریابی شبکه ای توسط متقاضی بعد از دریافت معرفی نامه دبیرخانه کمیته

- راه اندازی وب سایت شرکت مطابق ماده 26 این آیین نامه

- صدور پروانه کسب بازاریابی شبکه ای بعد از تکمیل پرونده و تایید کمیته نظارت توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران .

جهت آشنایی با شرایط طرح سوددهی بازاریابی شبکه ای و فرایند نوع عملکرد بازاریابی شبکه ای به آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی مورخ 94/04/14 مراجعه شود .
شرکت "پرشین وی" در تاریخ 1394/07/20 پروانه کسب در رسته واحد صنفی بازاریابی شبکه ای را با کد رسته 741413 طبق شناسه صنفی 0423665352 به مدت 5 سال مطابق آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی دریافت کرده است و در تاریخ 1399/09/09 نیز پروانه خود را تمدید کرده که اعتبار آن به مدت 5 سال یعنی تا تاریخ 1404/09/09 می باشد.