​اخذ مجوز شعب
مطابق با بخشنامه شماره 60/155422 مورخ 94/07/14 دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای و در اجرای تبصره ذیل بند 6 ماده 7 آیین‌ نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی به منظور تأسیس شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، مقتضی است قبل از برقراری خدمت فوق به‌ صورت اینترنتی مدارک و اطلاعات مطابق فرم الگو (تصویر پیوست) را به نشانی تهران - م ولیعصر - بلوار کشاورز روبروی بیمارستان پارس  پلاک 156 طبقه دوم  مرکز اصناف و بازرگانان ایران- دبیرخانه کمیته نظارت بر فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی، کد پستی 1594633518 ارسال نمایید. در ضمن به درخواست‌های حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لذا در صورت تکمیل بودن مدارک مطابق مقررات حداکثر ظرف سه روز کاری مجوز فوق (با اعتبار دو ماه) صادر و به شماره دورنگار و یا نشانی الکترونیکی شرکت‌ها جهت فعالیت شعبه ارسال می‌گردد.

بدیهی است در صورت عدم ثبت رسمی شعب پس از اتمام مهلت مقرر هرگونه فعالیت در محل مذکور غیرموجه می‌باشد. در ضمن انحلال و جابجایی مکان و تغییر مسئول شعبه حسب مورد با رعایت مراتب فوق صورت خواهد پذیرفت.