برترین فروشندگان

ردیف

برترین فروشندگان دی ماه 1398

۱

جهانگیر اسحقی کاکشی

۲

فرانک نوروزی رودسری

۳

عصمت الله بابزن

۴

معصومه موسوی

۵

زینب فرجی وستگانی

۶

فائزه قانعی کاریزی

۷

افسانه شجاعی

۸

نرگس اکبری ادرگانی

۹

منصوره کوهپاییان

۱۰

زهرا سراجان

۱۱

اکرم رئوفی

۱۲

سمیه حسنی

۱۳

مهتاب امیری

 

Top Sellers

 فروش اثر بخش با عملکرد مطلوب برای موفقیت هر نوع کسب و کار بسیار حایز اهمیت است در این بخش در هر ماه فروشندگان برتری که به عنوان فروشنده ی آگاه و مطلع در مورد خصوصیات و ویژگی های محصول و نیز داشتن مهارت های ارتباطی، صبر و حوصله برای به انجام و به اتمام رساندن یک فروش موفق با انگیزه و درک بالا؛ ​معرفی نموده و امید آن داریم با همت والا و با آشنایی بیشتر با اصول و فنون فروش و علم بازاریابی به طور منظم و سیستماتیک و با استفاده از دانش، اطلاعات، ابزارها و راه کارهای نوین فروش، با اتحاد رویکرد فکری صحیح، مدیریت و سازماندهی فروش، درک نیازهای مشتریان و توسعه ی مهارت های ضروری مانند معرفی محصول و مذاکره با مشتری؛ همچون گذشته، فرآیند فروش را رونق بیشتری بخشند.